Skip navigation.
主選單區塊
登入區塊
帳號:

密碼:


忘記密碼?

現在註冊!
搜尋區塊
線上人數
12人線上 (1人在瀏覽SFS3 程式列表)

會員: 0
遊客: 12

更多...
檔案數: 57,模組大小計: 361118
程式(檔案)名稱版本號最後更新訊息最後更新作者檔案大小 更新時間
templates/prn_head.tpl 9267 add big5 chiming 2498 2018-08-15 14:37:43
cal.php 9262 修正統計出缺勤 bug smallduh 15616 2018-06-22 10:42:22
cal_new.php 9206 修正統計出缺勤時不會把轉學生的總表資料清除 smallduh 18419 2018-02-27 11:16:37
templates/prn_nor_record.tpl 9146 取消簽章圖片大小設定為高度 120 的限制 smallduh 7089 2017-09-15 14:22:33
module-cfg.php 9111 更改選單標籤名稱:日常成績-->出缺席與獎懲 infodaes 10230 2017-08-03 15:29:55
templates/score_nor_award.tpl 8915 日常成績管理模組中新增統計日常成績(自選節次)功能 qfon 1019 2016-06-22 11:41:24
config.php 8859 1.新增模組變數:出缺席統計有效節次(預設為統計1~7節)。 2.增加出缺席與獎懲紀錄統計結果回饋。 qfon 1268 2016-03-29 14:09:44
disgrad2.php 8492 Modify function brucelyc 3146 2015-08-19 20:53:57
templates/score_nor_disgrad2.tpl 8492 Modify function brucelyc 4369 2015-08-19 20:53:57
module.sql 8152 修正 TYPE=MyISAM 的問題 smallduh 504 2014-09-30 09:15:55
report.php 8066 修改php tag chiming 9275 2014-06-15 17:59:06
club_serv_p.php 7781 日常生活表現增加檢核表輸出選項 smallduh 24495 2013-11-22 14:39:15
templates/stud_club_serv.tpl 7781 日常生活表現增加檢核表輸出選項 smallduh 5238 2013-11-22 14:39:15
quick_input_memo.php 7701 配合 SSL連線時,IE 6,7,8下載有問題,進行修改 smallduh 18947 2013-10-23 16:09:14
my_fun.php 7690 提供歷年社團活動記錄及服務學習記錄輸出 smallduh 30604 2013-10-23 15:39:00
templates/score_nor_report.tpl 7581 fix 增加非在學生的判斷 chiming 3923 2013-09-27 15:10:48
templates/stud_club_serv_p.tpl 7516 獎懲資料列印增加統計日期區間標示 smallduh 8766 2013-09-12 15:34:19
club_serv.php 7485 smallduh 6590 2013-09-05 22:31:04
prn_class_seme_score_nor.php 6646 修正百年顯示 brucelyc 2174 2011-12-15 09:26:41
trans_reward.php 6218 修正安全性問題 brucelyc 8677 2010-10-14 11:34:47
trans_absent.php 6218 修正安全性問題 brucelyc 7917 2010-10-14 11:34:47
trans_memo.php 6218 修正安全性問題 brucelyc 7409 2010-10-14 11:34:47
trans_nor.php 6217 修正安全性問題 brucelyc 11517 2010-10-14 11:32:00
award.php 5493 修正國小全勤計算 brucelyc 2987 2009-06-04 16:10:23
images/cyan_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 3897 2009-02-05 22:09:03
images/violet_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 3894 2009-02-05 22:09:03
images/grey_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 3688 2009-02-05 22:09:03
images/blue_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 3952 2009-02-05 22:09:03
images/yellow_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 3785 2009-02-05 22:09:03
images/orange_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 3692 2009-02-05 22:09:03
images/green_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 3902 2009-02-05 22:09:03
images/wizard.png 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 313 2009-01-10 16:11:55
images/new_icon.png 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 4911 2009-01-10 16:11:55
images/edit2.png 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 191 2009-01-10 16:11:55
images/add.png 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 161 2009-01-10 16:11:55
images/edit.png 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 805 2009-01-10 16:11:55
images/del.png 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 161 2009-01-10 16:11:55
images/back2.png 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 904 2009-01-10 16:11:55
templates/class_seme_score_nor.tpl 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 1900 2009-01-10 15:57:56
input.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 15326 2009-01-10 15:57:56
comment_g.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 11105 2009-01-10 15:57:56
chc_class2.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 15714 2009-01-10 15:57:56
templates/score_nor_five.tpl 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 1899 2009-01-10 15:57:56
templates/prn_move.tpl 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 642 2009-01-10 15:57:56
prt.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2444 2009-01-10 15:57:56
index.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 49 2009-01-10 15:57:56
five.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2310 2009-01-10 15:57:56
chk.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 7211 2009-01-10 15:57:56
templates/sel_class.tpl 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2586 2009-01-10 15:57:56
templates/score_nor_disgrad.tpl 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2035 2009-01-10 15:57:56
templates/nor.tpl 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 16996 2009-01-10 15:57:56
nor.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 13457 2009-01-10 15:57:56
disgrad.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2982 2009-01-10 15:57:56
check.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 11018 2009-01-10 15:57:56
templates/score_nor_five_print.tpl 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2583 2009-01-10 15:57:56
author.txt 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 101 2009-01-10 15:57:56
templates/score_nor_chk.tpl 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 3827 2009-01-10 15:57:56
網友個人意見,不代表本站立場。對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者 樹狀展開
Powered by XOOPS2 繁體中文版 © 2001-2008 The XOOPS Project