Skip navigation.
主選單區塊
登入區塊
帳號:

密碼:


忘記密碼?

現在註冊!
搜尋區塊
線上人數
38人線上 (1人在瀏覽SFS3 程式列表)

會員: 0
遊客: 38

更多...
檔案數: 97,模組大小計: 519267
程式(檔案)名稱版本號最後更新訊息最後更新作者檔案大小 更新時間
config.php 9209 修正 2018-01-22~2018-01-24三天為106學年第2學期 smallduh 859 2018-03-03 01:43:15
module-upgrade.php 9209 修正 2018-01-22~2018-01-24三天為106學年第2學期 smallduh 1114 2018-03-03 01:43:15
index_group.php 9208 修正 bug smallduh 14611 2018-03-02 11:52:55
chc_report.php 9208 修正 bug smallduh 2249 2018-03-02 11:52:55
index.php 9208 修正 bug smallduh 26658 2018-03-02 11:52:55
chc_class_obj.php 9208 修正 bug smallduh 14052 2018-03-02 11:52:55
ajax_return_students.php 9170 團體登記修正為無轉出生 chiming 1327 2017-11-14 13:40:02
JSCal/src/css/img/nav-right-x2.gif 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 75 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/pt.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1370 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/drop-up.gif 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 68 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/jp.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1414 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/cool-bg-inv.png 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 222 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/fr.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1398 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/gold/gold.jpg 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 9521 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/de.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1406 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/gold/brushed-steel.jpg 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 17096 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/ca.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1387 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/win2k/win2k.css 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1724 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/steel/coolbg.png 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 493 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/shadow-b.png 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 208 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/matrix/nav-right-x2.gif 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 96 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/matrix/matrix.css 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 2992 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/unicode-letter.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 4541 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/time-down.png 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 226 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/ru.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1614 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/nav-left.gif 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 66 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/pl.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1461 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/drop-down.gif 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 68 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/it.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1399 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/cool-bg-hard.png 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 265 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/es.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1382 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/gold/gold.css 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 2076 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/cz.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1405 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/border-radius.css 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1781 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/b5.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1440 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/steel/steel.jpg 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 9924 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/steel/brushed-steel.png 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 20213 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/reduce-spacing.css 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 889 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/matrix/nav-left.gif 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 87 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/jscal2.css 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 7735 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/sv.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1386 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/nav-right.gif 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 64 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/ro.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1399 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/nav-left-x2.gif 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 76 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/nl.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1395 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/cool-bg.png 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 232 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/hr.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1309 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/cool-bg-hard-inv.png 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 257 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/en.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1382 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/gold/coolbg.png 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 493 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/cn.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1377 2016-11-22 01:48:30
JSCal/demopage.css 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 182 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/jscal2.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 32533 2016-11-22 01:48:30
stat_all.php 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 10385 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/steel/steel.css 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1583 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/steel/brushed-steel.jpg 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 3431 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/matrix/nav-right.gif 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 85 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/matrix/nav-left-x2.gif 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 97 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/css/img/time-up.png 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 226 2016-11-22 01:48:30
JSCal/src/js/lang/sk.js 9011 缺曠課統計報表功能,提供日期欄位輸入以利輸出區間統計報表 smallduh 1397 2016-11-22 01:48:30
report.php 8979 修改缺曠課報表, 預設會自動勾選統計非整日假別. smallduh 10258 2016-09-20 13:29:42
letter/content_body1.xml 8914 學生出缺勤管理模組中新增自選節次統計功能 qfon 10000 2016-06-22 11:35:53
letter/content1.xml 8914 學生出缺勤管理模組中新增自選節次統計功能 qfon 32385 2016-06-22 11:35:53
trans_main.php 8914 學生出缺勤管理模組中新增自選節次統計功能 qfon 41672 2016-06-22 11:35:53
module-cfg.php 8914 學生出缺勤管理模組中新增自選節次統計功能 qfon 2325 2016-06-22 11:35:53
letter/content_head1.xml 8914 學生出缺勤管理模組中新增自選節次統計功能 qfon 13576 2016-06-22 11:35:53
trans_main1.php 8914 學生出缺勤管理模組中新增自選節次統計功能 qfon 42771 2016-06-22 11:35:53
oo/styles.xml 8914 學生出缺勤管理模組中新增自選節次統計功能 qfon 12656 2016-06-22 11:35:53
oo/content.xml 8834 學生出缺勤管理模組中勤惰週報表增加星期六 qfon 28749 2016-03-03 23:09:25
letter.php 8762 處理SQL Injection qfon 3942 2016-01-13 20:58:06
semester_rank.php 8442 Fix Error brucelyc 3282 2015-06-01 11:06:54
letter/content_body.xml 8207 列印通知單時若學籍資料庫內有建立郵遞區號,系統自動帶出 smallduh 15899 2014-11-18 09:06:34
module.sql 8149 修正 TYPE=MyISAM 的錯誤. smallduh 1028 2014-09-27 10:32:17
ajax_select_students.php 7742 修正缺曠課登記功能並新增團體登記功能 smallduh 1351 2013-10-31 14:37:05
function.php 7726 修正 while(list($v,$k)=each($array)),在使用前先reset smallduh 4357 2013-10-28 16:15:30
add_record_person.php 7726 修正 while(list($v,$k)=each($array)),在使用前先reset smallduh 2486 2013-10-28 16:15:30
stat.php 7726 修正 while(list($v,$k)=each($array)),在使用前先reset smallduh 17252 2013-10-28 16:15:30
add_record.php 7726 修正 while(list($v,$k)=each($array)),在使用前先reset smallduh 2094 2013-10-28 16:15:30
templates/chc_prn_week.html 7565 修正smarty 的 html_options 無作用的問題 smallduh 527 2013-09-24 10:16:34
templates/prn_class_absent.html 7045 班級缺課表增加公假欄位 infodaes 3248 2012-12-21 14:43:19
author.txt 6873 test hsiao 137 2012-09-05 11:39:14
templates/absent_add_record_person.tpl 6236 修正無法儲存問題 infodaes 2175 2010-10-20 11:36:26
images/orange_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 4833 2009-02-05 22:09:03
images/green_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 5034 2009-02-05 22:09:03
images/blue_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 5065 2009-02-05 22:09:03
images/yellow_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 4899 2009-02-05 22:09:03
images/violet_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 5025 2009-02-05 22:09:03
images/grey_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 4825 2009-02-05 22:09:03
images/cyan_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 5016 2009-02-05 22:09:03
images/new_icon.png 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 4216 2009-01-10 16:11:55
images/del.png 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 313 2009-01-10 16:11:55
week_abs_tol.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2209 2009-01-10 15:57:56
templates/absent_add_record.tpl 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 1548 2009-01-10 15:57:56
templates/week_abs_tol.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 844 2009-01-10 15:57:56
chc_report_all.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 3262 2009-01-10 15:57:56
templates/prn_all_absent.html 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 3020 2009-01-10 15:57:56
chc_prn_week.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 787 2009-01-10 15:57:56
網友個人意見,不代表本站立場。對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者 樹狀展開
Powered by XOOPS2 繁體中文版 © 2001-2008 The XOOPS Project