Skip navigation.
主選單區塊
登入區塊
帳號:

密碼:


忘記密碼?

現在註冊!
搜尋區塊
線上人數
16人線上 (1人在瀏覽SFS3 程式列表)

會員: 0
遊客: 16

更多...
檔案數: 63,模組大小計: 442479
程式(檔案)名稱版本號最後更新訊息最後更新作者檔案大小 更新時間
fix_seme108.php 9294 add 修正學期表錯置 chiming 3041 2019-07-09 00:20:11
templates/fix_seme108.htm 9294 add 修正學期表錯置 chiming 3569 2019-07-09 00:20:11
templates/fix_tool.htm 9294 add 修正學期表錯置 chiming 3417 2019-07-09 00:20:11
templates/fix_edukey.htm 9272 新增ldap顯示 chiming 1293 2018-10-31 11:37:29
fix_edukey.php 9272 新增ldap顯示 chiming 2154 2018-10-31 11:37:29
fix_score.php 9260 修改語法 chiming 6717 2018-06-13 10:31:59
templates/fix_score.htm 9258 新增fix_seme_score.php chiming 2313 2018-06-12 11:12:11
templates/fix_seme_score.htm 9258 新增fix_seme_score.php chiming 2070 2018-06-12 11:12:11
fix_seme_score.php 9258 新增fix_seme_score.php chiming 5430 2018-06-12 11:12:11
index.php 9168 產生或刪除教師edu_key chiming 1121 2017-11-10 08:27:40
module-cfg.php 9143 提供修正獎懲明細中國中10年學號重覆錯置問題 smallduh 3363 2017-09-11 13:04:09
fix_stud_seme_rew_2.php 9143 提供修正獎懲明細中國中10年學號重覆錯置問題 smallduh 2688 2017-09-11 13:04:09
templates/fix_grade_sn.htm 8942 修正畢業字號SN錯置- chiming 1898 2016-08-24 17:25:46
fix_grade_sn.php 8941 修正畢業字號SN錯置 chiming 3140 2016-08-24 17:19:54
templates/fix_teacher_id.htm 8585 全校字號檢查1 chiming 918 2015-11-06 10:27:37
fix_teacher_ID.php 8585 全校字號檢查1 chiming 1738 2015-11-06 10:27:37
fix_score_course.php 8536 -- chiming 7706 2015-09-21 08:49:01
templates/fix_score_course.htm 8535 增加修改功能 chiming 3620 2015-09-21 08:46:19
templates/fix_print.htm 8376 課表檢視與刪除 chiming 5796 2015-03-31 13:43:20
del_comment.php 8238 加入說明 chiming 4148 2014-12-11 16:32:12
fix_stud_seme_rew_1.php 8125 提供另一修正獎懲統計功能 smallduh 2669 2014-09-16 16:02:52
chi_fun.php 8061 fix 起始標籤 chiming 7770 2014-06-10 22:21:11
mkdata.php 7707 配合 SSL連線時,IE 6,7,8下載有問題,進行修改 smallduh 1211 2013-10-23 20:13:23
templates/fix_stud_seme_rew.htm 7019 新增說明 chiming 4235 2012-11-30 10:35:18
fix_stud_seme_rew.php 7006 News files for fix stud_seme_rew chiming 4608 2012-11-21 10:42:21
fix_score_batch.php 6798 新增DBLCLICK班級課程代號可撤除班級課程設定為年級課程功能(不可回復,請謹慎使用!) infodaes 8420 2012-06-21 12:52:15
fix_score_duplicate.php 6301 增加 因資料表索引更新失敗導致成績重複的修正程式 infodaes 3642 2011-01-31 13:10:12
config.php 6260 1.新增模組變數"multi_connectable"以允許停用課程成績能否接續到已有成績資料的啟用課程 預設為"否" 2.增加替換學期成績ss_id的SQL指令執行,以維護期中階段成績與學期成績代號的一致性! infodaes 238 2010-11-18 16:30:29
compare_table.php 6191 新增比對所有資料表功能 brucelyc 3413 2010-09-25 01:06:29
table.xml 6156 新增標準比對xml brucelyc 240661 2010-09-14 15:30:55
fix_dom_all.php 6152 add fix stud_domicile chiming 2375 2010-09-14 14:46:27
templates/fix_dom_all.htm 6152 add fix stud_domicile chiming 3364 2010-09-14 14:46:27
templates/fix_dom.htm 6020 chiming 2497 2010-08-24 01:16:08
fix_dom.php 6019 chiming 2086 2010-08-24 01:12:40
templates/fix_print2.htm 5931 view setting tpl chiming 1979 2010-04-17 22:05:40
fix_print2.php 5930 view setting chiming 7779 2010-04-17 22:04:58
images/yellow_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 4774 2009-02-05 22:09:03
images/cyan_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 4651 2009-02-05 22:09:03
images/violet_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 4841 2009-02-05 22:09:03
images/grey_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 4751 2009-02-05 22:09:03
images/blue_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 4693 2009-02-05 22:09:03
images/orange_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 4750 2009-02-05 22:09:03
images/green_new_icon.png 5380 增加佈景圖示 ( by 學謹 ) infodaes 4676 2009-02-05 22:09:03
images/new_icon.png 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 4261 2009-01-10 16:11:55
images/arrow.gif 5311 Adding Id and Rev property to all files hami 442 2009-01-10 16:11:55
author.txt 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 304 2009-01-10 15:57:56
view_seme.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2635 2009-01-10 15:57:56
templates/fix_sendmit.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2993 2009-01-10 15:57:56
templates/fix-score_2.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 1456 2009-01-10 15:57:56
templates/fix-1.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 1866 2009-01-10 15:57:56
fix_tool.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 5318 2009-01-10 15:57:56
fix_grad.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 1199 2009-01-10 15:57:56
templates/view_seme.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 822 2009-01-10 15:57:56
templates/fix_grad.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2450 2009-01-10 15:57:56
templates/fix-score_1.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 1075 2009-01-10 15:57:56
templates/chk_ss.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 1881 2009-01-10 15:57:56
fix_sendmit.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 7078 2009-01-10 15:57:56
chk_ss.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2883 2009-01-10 15:57:56
templates/score.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 875 2009-01-10 15:57:56
templates/fix-score_3.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2958 2009-01-10 15:57:56
templates/fix-2.htm 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 2602 2009-01-10 15:57:56
info.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 62 2009-01-10 15:57:56
fix_print.php 5310 Adding Id and Rev property to all files hami 3096 2009-01-10 15:57:56
網友個人意見,不代表本站立場。對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者 樹狀展開
Powered by XOOPS2 繁體中文版 © 2001-2008 The XOOPS Project