Skip navigation.
主選單區塊
登入區塊
帳號:

密碼:


忘記密碼?

現在註冊!
搜尋區塊
線上人數
19人線上 (1人在瀏覽SFS3 程式列表)

會員: 0
遊客: 19

更多...
檔案數: 132,模組大小計: 1617009
程式(檔案)名稱版本號最後更新訊息最後更新作者檔案大小 更新時間
main_message.php 9216 smallduh 32038 2018-04-10 15:14:51
main_buttom.php 8952 修改 infodaes 3785 2016-08-29 10:23:59
main_top.php 8952 修改 infodaes 3168 2016-08-29 10:23:59
include/PHPMailer/test/testemail.php 8877 修正錯誤 qfon 0 2016-04-21 13:36:29
include/PHPMailer/test/test_callback.php 8877 修正錯誤 qfon 0 2016-04-21 13:36:29
include/PHPMailer/test/phpmailerTest.php 8877 修正錯誤 qfon 0 2016-04-21 13:36:29
main_teachers_id.php 8777 修正錯誤 smallduh 8512 2016-01-15 11:15:35
main_download_list.php 8777 修正錯誤 smallduh 3418 2016-01-15 11:15:35
main_state.php 8777 修正錯誤 smallduh 5644 2016-01-15 11:15:35
main_menu.php 8777 修正錯誤 smallduh 8706 2016-01-15 11:15:35
main_download.php 8777 修正錯誤 smallduh 1502 2016-01-15 11:15:35
main_mlist.php 8777 修正錯誤 smallduh 9622 2016-01-15 11:15:35
main_message_backup.php 8749 修正MySQLi連線編碼 hsiao 26038 2016-01-13 10:19:32
config.php 8493 讓中心端的機器也能使用 smallduh 1128 2015-08-20 10:03:42
msn_index.php 8493 讓中心端的機器也能使用 smallduh 711 2015-08-20 10:03:42
module-cfg.php 8493 讓中心端的機器也能使用 smallduh 4529 2015-08-20 10:03:42
main_index.php 8493 讓中心端的機器也能使用 smallduh 1553 2015-08-20 10:03:42
main_check.php 8493 讓中心端的機器也能使用 smallduh 3695 2015-08-20 10:03:42
templates/msn_index.tpl 8493 讓中心端的機器也能使用 smallduh 1743 2015-08-20 10:03:42
main_teachers_web.php 8440 Fix bug smallduh 2673 2015-05-28 08:46:22
images/myweb.jpg 8402 增加教師網頁連結列表(需啟用模組變數) smallduh 957 2015-04-27 17:04:30
main_showdata.php 8088 smallduh 5579 2014-08-14 14:43:38
NEWS 7966 smallduh 489 2014-03-28 08:08:26
main_online_withoutlogin.php 7965 未登入時,查詢線上使用者,帳號與姓名部分以*取代. smallduh 2059 2014-03-28 07:59:40
update_email.php 7963 smallduh 930 2014-03-27 13:40:40
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-es.php 7962 校園MSN smallduh 1619 2014-03-27 13:38:58
js/jquery-1.3.2.js 7962 校園MSN smallduh 57272 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/class.smtp.php 7962 校園MSN smallduh 25613 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-cz.php 7962 校園MSN smallduh 1560 2014-03-27 13:38:58
include/jquery.js 7962 校園MSN smallduh 164412 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/changelog.txt 7962 校園MSN smallduh 17180 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-br.php 7962 校園MSN smallduh 1714 2014-03-27 13:38:58
include/jquery.MultiFile.pack.js 7962 校園MSN smallduh 4987 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/LICENSE 7962 校園MSN smallduh 26925 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_smtp_gmail_advanced.php 7962 校園MSN smallduh 1954 2014-03-27 13:38:58
include/index.html 7962 校園MSN smallduh 509 2014-03-27 13:38:58
images/start.gif 7962 校園MSN smallduh 1039 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_smtp_advanced_no_auth.php 7962 校園MSN smallduh 1510 2014-03-27 13:38:58
include/documentation.html 7962 校園MSN smallduh 41128 2014-03-27 13:38:58
images/sound3.wav 7962 校園MSN smallduh 171564 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_sendmail_advanced.php 7962 校園MSN smallduh 1245 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/test/contents.html 7962 校園MSN smallduh 253 2014-03-27 13:38:58
my_functions.php 7962 校園MSN smallduh 6000 2014-03-27 13:38:58
images/reload.jpg 7962 校園MSN smallduh 1016 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_mail_basic.php 7962 校園MSN smallduh 1054 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-tr.php 7962 校園MSN smallduh 1635 2014-03-27 13:38:58
msn_file.php 7962 校園MSN smallduh 4765 2014-03-27 13:38:58
images/msg.gif 7962 校園MSN smallduh 1175 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/index.html 7962 校園MSN smallduh 2717 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-ro.php 7962 校園MSN smallduh 1657 2014-03-27 13:38:58
main_showpic.php 7962 校園MSN smallduh 2289 2014-03-27 13:38:58
images/logout.jpg 7962 校園MSN smallduh 1036 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/contents.html 7962 校園MSN smallduh 805 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-nl.php 7962 校園MSN smallduh 1557 2014-03-27 13:38:58
main_online.php 7962 校園MSN smallduh 3400 2014-03-27 13:38:58
images/Thumbs.db 7962 校園MSN smallduh 9728 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/docs/faq.html 7962 校園MSN smallduh 3486 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-hu.php 7962 校園MSN smallduh 1592 2014-03-27 13:38:58
js/swfupload/swfupload.queue.js 7962 校園MSN smallduh 3518 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-fi.php 7962 校園MSN smallduh 1693 2014-03-27 13:38:58
js/swfupload/XPButtonUploadText_61x22.png 7962 校園MSN smallduh 1855 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/docs/DomainKeys_notes.txt 7962 校園MSN smallduh 2125 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-dk.php 7962 校園MSN smallduh 1576 2014-03-27 13:38:58
index.php 7962 校園MSN smallduh 47 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/class.pop3.php 7962 校園MSN smallduh 10599 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-ch.php 7962 校園MSN smallduh 1452 2014-03-27 13:38:58
include/jquery.form.js 7962 校園MSN smallduh 23126 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/aboutus.html 7962 校園MSN smallduh 12958 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-ar.php 7962 校園MSN smallduh 1804 2014-03-27 13:38:58
include/jquery.MultiFile.js 7962 校園MSN smallduh 20325 2014-03-27 13:38:58
images/upload.png 7962 校園MSN smallduh 383 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_smtp_basic_no_auth.php 7962 校園MSN smallduh 1559 2014-03-27 13:38:58
include/index.asp 7962 校園MSN smallduh 45 2014-03-27 13:38:58
images/sound5.wav 7962 校園MSN smallduh 228396 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_smtp_advanced.php 7962 校園MSN smallduh 1885 2014-03-27 13:38:58
include/documentation.css 7962 校園MSN smallduh 4944 2014-03-27 13:38:58
images/sound2.wav 7962 校園MSN smallduh 113964 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_pop_before_smtp_basic.php 7962 校園MSN smallduh 1202 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-zh_cn.php 7962 校園MSN smallduh 1399 2014-03-27 13:38:58
msn_users.php 7962 校園MSN smallduh 3194 2014-03-27 13:38:58
images/post.jpg 7962 校園MSN smallduh 976 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_mail_advanced.php 7962 校園MSN smallduh 1200 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-se.php 7962 校園MSN smallduh 1557 2014-03-27 13:38:58
module.sql 7962 校園MSN smallduh 2913 2014-03-27 13:38:58
images/manage.jpg 7962 校園MSN smallduh 996 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/images/phpmailer_mini.gif 7962 校園MSN smallduh 1042 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-pl.php 7962 校園MSN smallduh 1573 2014-03-27 13:38:58
images/folder.png 7962 校園MSN smallduh 508 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/docs/use_gmail.txt 7962 校園MSN smallduh 1486 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-ja.php 7962 校園MSN smallduh 1730 2014-03-27 13:38:58
js/swfupload/wdp_buttons_upload_114x29.png 7962 校園MSN smallduh 4826 2014-03-27 13:38:58
author.txt 7962 校園MSN smallduh 131 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-fr.php 7962 校園MSN smallduh 1624 2014-03-27 13:38:58
js/swfupload/swfupload.js 7962 校園MSN smallduh 38669 2014-03-27 13:38:58
INSTALL 7962 校園MSN smallduh 242 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/docs/extending.html 7962 校園MSN smallduh 3928 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-et.php 7962 校園MSN smallduh 1592 2014-03-27 13:38:58
js/jquery.swfupload.js 7962 校園MSN smallduh 1985 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/docs/Callback_function_notes.txt 7962 校園MSN smallduh 616 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-de.php 7962 校園MSN smallduh 1735 2014-03-27 13:38:58
include/msg_post.php 7962 校園MSN smallduh 11950 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/class.phpmailer.php 7962 校園MSN smallduh 74526 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-ca.php 7962 校園MSN smallduh 1636 2014-03-27 13:38:58
include/jquery.blockUI.js 7962 校園MSN smallduh 14276 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/README 7962 校園MSN smallduh 8999 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_smtp_gmail_basic.php 7962 校園MSN smallduh 1976 2014-03-27 13:38:58
include/jquery.MetaData.js 7962 校園MSN smallduh 3951 2014-03-27 13:38:58
images/state.jpg 7962 校園MSN smallduh 1947 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_smtp_basic.php 7962 校園MSN smallduh 1919 2014-03-27 13:38:58
include/documentation.js 7962 校園MSN smallduh 15125 2014-03-27 13:38:58
images/sound4.wav 7962 校園MSN smallduh 198956 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_sendmail_basic.php 7962 校園MSN smallduh 1129 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/test/test.png 7962 校園MSN smallduh 1280 2014-03-27 13:38:58
images/sound1.wav 7962 校園MSN smallduh 5708 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_pop_before_smtp_advanced.php 7962 校園MSN smallduh 1416 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-zh.php 7962 校園MSN smallduh 1398 2014-03-27 13:38:58
msn_folder.php 7962 校園MSN smallduh 4183 2014-03-27 13:38:58
images/online.jpg 7962 校園MSN smallduh 1023 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/test_db_smtp_basic.php 7962 校園MSN smallduh 2245 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-ru.php 7962 校園MSN smallduh 1965 2014-03-27 13:38:58
main_window.php 7962 校園MSN smallduh 1164 2014-03-27 13:38:58
images/main.png 7962 校園MSN smallduh 30027 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/examples/images/phpmailer.gif 7962 校園MSN smallduh 4756 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-no.php 7962 校園MSN smallduh 1503 2014-03-27 13:38:58
images/download.jpg 7962 校園MSN smallduh 1019 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/docs/pop3_article.txt 7962 校園MSN smallduh 4344 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-it.php 7962 校園MSN smallduh 1692 2014-03-27 13:38:58
js/swfupload/swfupload.swf 7962 校園MSN smallduh 12787 2014-03-27 13:38:58
README 7962 校園MSN smallduh 34 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/language/phpmailer.lang-fo.php 7962 校園MSN smallduh 1684 2014-03-27 13:38:58
js/swfupload/cancel.png 7962 校園MSN smallduh 961 2014-03-27 13:38:58
include/PHPMailer/docs/Note_for_SMTP_debugging.txt 7962 校園MSN smallduh 1177 2014-03-27 13:38:58
網友個人意見,不代表本站立場。對於發言內容,由發表者自負責任。
發表者 樹狀展開
Powered by XOOPS2 繁體中文版 © 2001-2008 The XOOPS Project