Skip navigation.
主選單區塊
登入區塊
帳號:

密碼:


忘記密碼?

現在註冊!
搜尋區塊
線上人數
54人線上 (49人在瀏覽討論區)

會員: 0
遊客: 54

更多...

正在瀏覽:   1 名遊客

#1 請問FreeBSD的upsfs.php要如何自動更新?
sshes 2014/9/1 21:07
敝校的sfs3是建置在FreeBSD上,
sfs3的版本為「3.1-2013-01-07 09:10(stable)」。

在/root下有發現到upsfs.php,
欲使用「自動更新」功能,
但是好像都沒有成功,
不知道是否是upsfs.php內容有錯誤?

upsfs.php內容如下:

#!/usr/local/bin/php
//sfs3.....
$SFS_INSTALL_PATH="/home/www/modules/sfs3";

//....
$SFS_TEMP_DIR="/tmp/sfs3_stable";

if (is_dir($SFS_TEMP_DIR)) {
exec("rm -rf ".$SFS_TEMP_DIR);
}

if (file_exists("/tmp/sfs_stable5.tar.gz")) {
exec("rm -f /tmp/sfs_stable5.tar.gz");
}

if (!is_dir($SFS_INSTALL_PATH)) {
echo "Oh! Error! .... File *** sfs3 *** not exists!\n";
echo "Please run ./setup.sh first!\n";
exit;
}

//$SFS_TAR_FILE="http://sfscvs.tcc.edu.tw/sfs_stable5.tar.gz";
$SFS_TAR_URL="http://sfscvs.tc.edu.tw/";

exec("wget -q ".$SFS_TAR_FILE." --directory-prefix=/tmp");
exec("tar zxf /tmp/sfs_stable5.tar.gz -C /tmp");
exec("cp -a ".$SFS_TEMP_DIR."/* ".$SFS_INSTALL_PATH);

include $SFS_INSTALL_PATH."/sfs-release.php";

echo "Update to ".$SFS_BUILD_DATE."\n";
?>

請各位前輩指點迷津....


#2 回復: 請問FreeBSD的upsfs.php要如何自動更新?
hami 2014/9/1 21:29
試試下列的 script

#! /bin/sh
#SFS_PATH="/usr/local/www/apache22/data/sfs3"
SFS_PATH="/home/www/modules/sfs3"
rm -f /root/sfs_stable.tar.gz
rm -rf /root/sfs3_stable
cd /root
fetch http://sfscvs.tc.edu.tw/sfs_stable5.tar.gz
tar zxvf sfs_stable5.tar.gz
cp -r /root/sfs3_stable/* $SFS_PATH/
rm -f $SFS_PATH/instal.php


可以查看帖子.
不可發帖.
不可回復.
不可編輯自己的帖子.
不可刪除自己的帖子.
不可發起投票調查.
不可在投票調查中投票.
不可上傳附件.
不可不經審核直接發帖.

[高級搜尋]


Powered by XOOPS2 繁體中文版 © 2001-2008 The XOOPS Project